Parafialna Rada Duszpasterska i Ekonomiczna

 

Parafialna Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, którego celem jest świadczenie pomocy proboszczowi jako własnemu pasterzowi parafii w prowadzeniu działalności duszpasterskiej na terenie parafii.

Rada realizuje swój cel przez wypełnianie następujących zadań:

  • wspieranie inicjatyw duszpasterskich w dziedzinie życia liturgicznego, apostolstwa, dzieł pobożności i miłości;
  • pomoc w przeprowadzeniu trafnej oceny stanu religijno-moralnego parafii, z uwzględnieniem zachodzących przemian społeczno-kulturowych;
  • udział w opracowaniu rocznego parafialnego programu duszpasterskiego, w oparciu o program ogólnopolski i diecezjalny;
  • budowanie wśród parafian zaufania do Kościoła i tworzenie dobrego klimatu dla podejmowanych inicjatyw duszpasterskich;
  • wspieranie działalności ruchów, stowarzyszeń katolickich i grup duszpasterstwa specjalnego;
  • inspirowanie działalności charytatywnej.

Wszystkie sprawy związane z zarządem dobrami parafii rada pozostawia w gestii Parafialnej Rady do Spraw Ekonomicznych.

Do kompetencji rady nie należy ocena zasad wiary i moralności głoszonych przez Kościół, jak również obsada urzędów duszpasterskich w parafii.

Wybory do Obecnej Rady Duszpasterskiej Parafii Narodzenia NMP w Porąbce odbyły się  13.03.2022 r.  W skład Rady weszli członkowie z urzędu, z mianowania oraz z wyboru.

Członkowie z urzędu:
Proboszcz – Ks. Zdzisław Grochal
Wikary – Ks. Andrzej Bojda
Katechetka – Dorota Gałuszka

Członkowie mianowani:
Kościelny – Wiesław Kłeczek
Organista – Krzysztof Martyniak
Nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej – Marcel Błasiak
Róże Żywego Różańca – Grażyna Wawak
Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea – Andrzej Szemla
Apostolat Maryjny – Anna Ogórek
Służba Liturgiczna Ołtarza – Krzysztof Blarowski

Członkowie z wyboru:
Kazimierz Cepiga
Kazimierz Iskierka
Tadeusz Wawak

Do Parafialnej Rady do Spraw Ekonomicznych zostali mianowani:

1.Henryk Jurczak
2. Krzysztof Pardela
3. Zdzisław Wawak

Inauguracyjne spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej  i Parafialnej Rady do Spraw Ekonomicznych, których kadencja trwa 5 lat odbyło się w dniu 27.03.2022 r. Przed objęciem funkcji członkowie Rady złożyli uroczyste przyrzeczenie przed jej przewodniczącym. Następnie w głosowaniu wybrano wiceprzewodniczącego Rady. Został nim Kazimierz Iskierka. Sekretarzem Rady została Dorota Gałuszka.

Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej dwa razy w roku. W zależności od potrzeb duszpasterskich przewodniczący może je zwoływać częściej. Posiedzenie zwołuje proboszcz z własnej inicjatywy. Zebrania nadzwyczajne mogą być również zwoływane na wniosek 2/3 członków rady, skierowanym na piśmie do przewodniczącego Rady.

Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Wymagają one zatwierdzenia proboszcza.

Informacje o zwołaniu posiedzenia Rady będzie podawana w ogłoszeniach parafialnych.

Posiedzenia rady nie mają z reguły charakteru publicznego, ale pomimo tej zasady, można na nie zapraszać ekspertów i konsultantów. Nie przysługuje im jednak prawo głosu.

Formację religijną członków obu Rad wspiera Proboszcz parafii, a sami członkowie powinni stale troszczyć się o swoje życie wewnętrzne i wiedzę religijną, przez lekturę, słuchanie wykładów, udział w kursach czy seminariach.

(opracowano na podstawie Statutu Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Diecezji Bielsko-Żywieckiej – znowelizowany tekst jednolity na dzień 1 stycznia 2022 roku)