AKTUALNOŚCI,  MODLITWY

Mail do CIEBIE! Odbierz!

Różne są dary, jakimi Bóg obdarza człowieka. Jednym z nich jest dar  wspólnej modlitwy słowami Pisma Świętego. Słowo Boże oznacza przemawianie Boga do człowieka, jak również jest synonimem Pisma Świętego. 

Słowo Boże ma ogromną moc: ubogaca, uświęca i przemienia człowieka.  Pomaga w przeżywaniu modlitwy, kieruje nasze myśli ku Bogu, który „Jest, Był i Będzie” obecny w życiu każdego z nas. Jezus powiedział: „Gdzie dwóch  lub trzech się modli, jestem obecny pośród nich…”.

Wielka jest wartość, bogactwo wspólnej modlitwy; narodzenie Kościoła powstało w atmosferze wspólnej modlitwy, wylanie Darów Ducha Świętego miało miejsce na modlitwie. Po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa Apostołowie trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i braćmi….

Krąg biblijny jest wspaniałym darem dla rozwoju naszego życia duchowego, obejmuje wszelkie dziedziny naszej wiedzy, naszego doświadczenia życiowego, przeżywanych problemów. Wypełnia wszelką pustkę i przemienia w stan Bożej obecności, smutek zmienia w radość, pomaga przejść z ciemności życia do światła łaski Bożej.

Dar wspólnoty jest wielkim dobrem duchowym dla tych, którzy czują się samotni w modlitwie, nie potrafią samodzielnie czytać Pisma Świętego, mają trudności, by je zrozumieć, pragną bardziej pogłębić swoją wiarę i relację z Panem Bogiem.  Pismo Święte pomaga w poszukiwaniu odpowiedzi na różne pytania, problemy dnia codziennego,  jakie stawia człowiek, świat, niesie każdy  dzień.  Dlatego warto, jak najczęściej czytać Pismo Święte, dzielić się spostrzeżeniami, przemyśleniami. Zachęcam do umiłowania i przeżywania Pisma Świętego, spotkania z Żywym Słowem, Bogiem, historią zbawienia. Każdy ma swoją, sobie tylko właściwą drogę prowadzącą do Biblii; jeden czuje temat, ktoś pragnie zrozumieć, ktoś inny jeszcze wzbogacić swoja wiedzę religijną, biblijną, kolejny umocnić wiarę, dalszy znaleźć odpowiedź na nurtujące go pytania.

W swojej pracy duszpasterskiej miałem możliwość kilkakrotnie prowadzić grupę biblijną, krąg ludzi wierzących pragnących jeszcze bardziej poznać Pismo Święte, bardziej kochać Boga i Kościół, gromadząc się wspólnie na modlitwie.

Tak było w Żabnicy, spotykaliśmy się po domach na czytanie Słowa Bożego, wspólną modlitwę. Pamiętam długie chwile, po spotkaniu, spędzone na wzajemnych rozmowach, dyskusjach, przesiadywaniu przy herbacie. Z tęsknotą czekaliśmy na każde kolejne spotkanie, możliwość rozmowy.

W Sułkowicach istniała nowa wspólnota biblijna , którą tworzyli sami ludzie młodzi, rodzice, ludzie poszukujący jeszcze bardziej Boga, znający wartość wspólnej modlitwy, pragnący po chrześcijańsku wychować swoje dzieci, z Bogiem budować swoje życie, żyć Słowem Bożym na co dzień. Byli spragnieni wiedzy, doświadczenia Boga i wspólnoty.

W Juszczynie była wspólnota „Effata”, z którą się bardzo związałem. Spotykaliśmy się w salce raz w tygodniu na modlitwie i rozważaniu Słowa Bożego. Było wspólne czytanie poszczególnych rozdziałów ewangelii, komentarza,  a następnie  rozmowa, dyskusja nad odczytanym fragmentem ewangelii, i pytania bez końca. Towarzyszyła temu modlitwa uwielbienia, pieśni religijne, radość z doświadczenia Boga i przeżywania wspólnoty. Był także czas na wypicie herbaty i zjedzenia kawałka ciasta.

U nas w Porąbce istnieje Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea”, która spotyka się w każdy czwartek na modlitwę i  rozważanie Słowa Bożego. W dobie pandemii czynimy to online, gromadząc się we wspólnocie, która wnosi w nasze życie wiele radości, daje możliwość dzielenia się wiarą. Każdy docenia wartość modlitwy,  trwania w grupie, dzieląc się swym doświadczeniem Boga, bo jak pisał Święty Łukasz Ewangelista, towarzysz podróży Pawła z Tarsu, z pochodzenia Grek z zawodu lekarz  autor Dziejów Apostolskich: „Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących”. Bowiem jak Kościół pierwotny pierwszych wieków chrześcijańskich trwamy na modlitwie w Imię Jezusa Chrystusa naszego Pana i Zbawiciela. Każdy wnosi we wspólnotę cząstkę siebie, własne przemyślenia, poświęca swój czas i zdolności dla dobra wszystkich. To jest wielkość każdej grupy w parafii dla dobra ogółu.

Każdy, kto choć raz doświadczył wartości wspólnoty, ten wie, że nic nie jest w stanie jej zastąpić. To doświadczenie jest bezcenne, wyjątkowe i niezastąpione. Jak wspólnota apostołów w wieczerniku zebranych na modlitwie, poznaje Kościół, spotyka się w duchu jedności, tworząc wspólnotę uczniów Jezusa. To także droga do jeszcze lepszego, pełniejszego przeżywania liturgii w kościele. Zachęcam do poszukiwań swojej chrześcijańskiej tożsamości, pogłębienia wiary, wiedzy,  doświadczenia kościoła, jako wspólnoty wierzących. To nie tylko sposób pożytecznego spędzenia czasu, ale przede wszystkim spotkanie z Bogiem obecnym w Słowie Bożym. Pragniemy spotykać się w każdy drugi piątek miesiąca w salce katechetycznej po wieczornej Mszy świętej. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą pogłębić swoją wiarę i wiedzę.

Ks. Andrzej Bojda